Print dit verslag
    Stuur door naar vriend(in)
Info verslag
Verslagtype: Werkstukken
Taal: Nederlands
Vak: Nederlands
Commentaar: -
Aantal keer bekeken: 9779
Nederlands

Besnijdenis bij de Islam

LET OP: Dit verslag is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het maken van je eigen verslag en niet om zomaar in te leveren bij je docent(e).

Besnijdenis bij de Islam

Voorwoord

In dit verhaal zal het onderwerp besnijdenis worden behandeld, besnijdenis bij de Islam.

Dit onderwerp is gekozen omdat er vrij weinig bekend is bij ons over de plaats van besnijdenis in de Islamitische wereld en de rituelen hieromheen.

De onderzoeksvragen die uitgewerkt zullen worden zijn:

· Stamt besnijdenis al van voor de Islam?

· Hoe komt het dat besnijdenis zo’n belangrijke plaats inneemt bij de Islam?

· Zijn er bepaalde rituelen verbonden aan de besnijdenis?

· Zijn er binnen de verschillende Moslim gemeenschappen ook verschillen in en rond het besnijden?

Met deze vragen wordt er geprobeerd meer inzicht te verwerven in de wereld van de Islam, en dan vooral in die van de besnijdenis.

Besnijdenis in taal en geschriften

Besnijdenis wordt bij de Islam Khitan genoemd, deze term wordt zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt en heeft bij allebei dezelfde betekenis. Dat
besnijdenis te maken heeft met mannen, vrouwen en het trouwen dat daarbij hoort is te zien door het herleiden van enkele Islamitische woorden en de connectie
hiertussen.

De woorden schoonvader, schoonzoon en schoondochter (khatan, khatana) of trouwen (khutuna) hebben duidelijk dezelfde stam als Khitan ( namelijk kh-t-n). Dit
is een bewijs dat er al heel vroeg over besnijdenis werd gesproken, en dat besnijdenis al heel vroeg voorkwam. De eerder genoemde woorden zoals schoonvader
en trouwen, die een duidelijke connectie hebben met besnijdenis, kwamen al voor in de primitieve Semitische taal.

Dat besnijdenis een normaal gebruik was in het vroege Arabie blijkt niet alleen uit de connectie tussen woorden, maar ook uit de oude Arabische poëzie. In de
Koran wordt echter niet gesproken over besnijdenis. Toch heeft de oude Arabische taal ook een speciaal woord voor onbesneden, Akhan.

In het Islamitische boekwerk, de Hadith, wordt besnijdenis wel genoemd. Zo staat in het verhaal “Keizer Heraclius’ horoscoop,” dat Heraclius in de sterren de
boodschap leest van de “Koning der Besnedenen.” Daarop verscheen een afgezant van de Koning van Ghassan, hij berichtte over Mohammed en zijn prediken van
de Islam. De afgezant zelf bleek ook besneden te zijn, hij vertelde keizer Heraclius dat dit een heersend gebruik is bij de Arabiers.

Verder staat er in de Hadith dat besnijdenis al in preďslamitische wetten voorkwam. Zo wordt in de opgesomde tradities van de religie van natuurgoden besnijdenis
genoemd samen met het knippen van nagels, het gebruiken van een tandenstoker, het trimmen van snorren en baarden, etc. Hieruit blijkt dat besnijdenis niet zozeer
een Islamitisch gebruik is, maar het was meer een gebruik van de voorouders van de vroege Islamieten.

Het uitvoeren van de besnijdenis

Er bestaan verschillen tussen de verscheidene regels voor de besnijdenis en de visie op besnijdenis binnen de Islam. Om een onderzoek te doen over al de
verschillende visies is te veel werk, in plaats daarvan geef ik een vertaling van een passage waarin Al-Nawawi zich wijd aan het onderwerp besnijdenis.

Deze passage bevat een beschrijving van de operatie:

“Besnijdenis is volgens Al-Shaffi, ook zeggen veel doktoren die bevoegd zijn de operatie uit te voeren dat deze verplicht is.

Verder is besnijdenis volgens Al-Shaffi evenveel verplicht voor vrouwen als voor mannen.

Voor de besnijdenis bij mannen is het verplicht dat de gehele huid die de eikel bedekt wordt verwijderd, zodat de eikel in zijn geheel kaal is.

Voor de besnijdenis bij vrouwen is het verplicht dat er een klein deel van de huid in de opperste genitaliën (waarschijnlijk de clitoris) wordt verwijderd.

De meest aangenomen visie in de leer, die wordt gedeeld door de meeste Islamieten, is dat besnijdenis is toegestaan op een jonge leeftijd, maar dit is niet
verplicht.

Wel is het verplicht dat een kind besneden wordt voordat het kind de volwassen leeftijd heeft bereikt.

Een andere visie zegt weer dat het verplicht is dat het kind besneden wordt voor het tiende jaar.

Maar de meest gebruikte en meest aan te raden leeftijd voor besnijdenis is de zevende dag na de geboorte.

Maar de vraag is vaak of in de zevende dag de geboorte dag wel of niet is ingesloten.

De plek van besnijdenis in de normale Moslimwereld

In de wetboeken van de Islam heeft besnijdenis geen prominente plaats. Belangrijker echter, is de plaats van besnijdenis in de Islamitische wereld. Dit belang blijkt
eruit dat besnijdenis een prominent gebruik is voor zowel Moslims als niet- Moslims.

Snouck Hurgronje heeft het zo gezegd:

“De massa van onopgeleide Moslims zowel als de grote massa van niet- Moslims, hechten beiden de grootste waarde aan formaliteiten. Onthouding van
varkensvlees, samen met besnijdenis, zijn zelfs tot een bepaalde grens de criteria geworden voor de Islam. De overschatting van de twee voorschriften
vindt geen steun in de Moslimwetten, dit omdat ze op hetzelfde niveau staan als talrijke andere voorschriften waaraan de massa minder waarde hecht.”

Kort gezegd is besnijdenis het kenmerk geworden van de Islam omdat het geaccepteerd wordt door de massa. Vanwege die acceptatie wordt er ook zoveel
waarde gehecht aan besnijdenis, op Java wordt besnijdenis zelfs gezien als een ceremonie voor een Moslim in wording. Het belang dat aan besnijdenis wordt
gehecht komt er vooral uit voort dat Islam- aartsvader Mohammed besneden (met een kale eikel) werd geboren. Daarom wordt in Noord Afrika een kind dat met
een korte voorhuid geboren wordt als een zegen gezien.

Ceremonies rond de besnijdenis

In verschillende gebieden wordt het Islamitische geloof ook verschillend bedreven, dit heeft ook zijn invloeden op besnijdenis. Welke invloed dit heeft op de
ceremonies rond de besnijdenis gaan we bekijken door de ceremonies te bekijken in Mekka, Egypte, Noord Afrika en twee eilanden in de Indische Archipel, Java
en Atcheh.

Mekka

Hoewel besnijdenis voor mannen en voor vrouwen evenveel verplicht is, en er bij allebei een deel van de genitaliën verwijderd wordt, bestaan er wel verschillen
tussen de rituelen. Wat het grootste verschil is, is dat het ritueel bij meisjes vrij sober is, er vinden geen festiviteiten plaats. Bij jongens wordt het ritueel met veel
pracht en praal uitgevoerd. Die pracht en praal ziet er zo’n beetje als volgt uit:

De jongen wordt gekleed in zware kostbare kleren en kleden en wordt in een soort van parade door de straten gevoerd. Hij zit dan op een paard en aan beide
kanten van hem lopen verscheidene mannen. Deze moeten ervoor zorgen dat hij niet van het paard af valt en zorgen er ook voor dat de jongen fris blijft, zij doen dit
door het gebruiken van geparfumeerde zakdoeken. De jongen wordt voorafgegaan door mannen met trommels en andere instrumenten die liederen begeleiden die
anderen zingen. Het dichtst bij de jongen loopt een bediende van zijn vader, deze draagt op haar hoofd een schaal met brandende wierrook en hars. Het tweede
deel van de parade wordt gevormd door de armere vriendjes van de jongen, die net zoals als hem op paarden door de straten rijden. De parade gaat door de
hoofdstraten en vertrekt iets na het middaguur en keert terug naar het beginpunt even voor zonsondergang. De vrouwelijke leden van de familie brengen hun avond
veel soberder door, samen met hun vrienden wordt er samen met zangeressen geprobeerd een feest van te maken.

De volgende ochtend wordt de operatie uitgevoerd. De voorhuid wordt afgeknepen door middel van een touwtje, de jongen ligt tijdens dit alles op zijn rug en zijn
moeder probeert zijn aandacht af te leiden met snoep. Er wordt een pleister op de wond gedaan en de wond geneest binnen een week. De operatie wordt gevolgd
door een ontbijt voor de naaste familie, de operatie wordt dus in de ochtend uitgevoerd.

Egypte

Net zoals in Mekka worden ook in Egypte de jongentjes voorzien van pracht en praal en worden de meisjes besneden in soberheid. De jongen wordt besneden op
zijn vijfde of op zijn zesde jaar. Voor de operatie gaat de jongen, net zoals in Mekka, in een parade door de straten. Anders dan in Mekka gaan de jongens en zijn
begeleiders voorop in de parade. De jongen wordt gekleed als een meisje en zijn gezicht wordt bedekt met een sluier, de sluier is om “het boze oog” te vermijden.
De gene die voorop gaat in de stoet is de bediende van de dokter die de operatie uit gaat voeren. In zijn handen draagt de bediende een versierd kistje waar
waarschijnlijk de instrumenten van de chirurg in zitten. De besnijdenisparade gaat gewoonlijk samen met een huwelijksparade, dit om kosten te sparen en of te
verdelen.

Noord Afrika

In Noord Afrika varieert de leeftijd waarop kinderen besneden worden van zeven dagen tot dertien jaar oud. De operatie wordt meestal uitgevoerd met een schaar
of een mes. In Algiers gebeurde het vroeger ook wel met een stenen mes. Dit gebeurde de Israëlieten ook bij hun intocht van het heilige land, in Jozua vers 5: 1- 12
staat:

“Te dien tijde zeide de HERE tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, ten tweeden male.”

Enkele Moslimpopulaties in voormalig Nederlands Indië gebruikten ook nog een stenen mes voor de operatie.

In Noord Afrika en zo ook in Egypte komt het vaak voor dat verscheidene jongens tegelijk besneden worden. De vader van de rijkste jongen draagt dan de kosten.
De Bedoeďenen bijvoorbeeld organiseren elke twee jaar een collectieve besnijdenis, dit als economische maatregel. Doordat dit 1 keer in de twee jaar plaatsvindt
zijn de leeftijden variabel.

Java

Op Java bestaan er op het gebied van besnijdenis, en vooral de leeftijd, grote verschillen tussen de conservatieven en de fanatieke Moslimgroepen. Bij de
conservatieven vindt de besnijdenis vaak pas plaats op het veertiende of vijftiende jaar. Bij de fanatieke Moslims is dit meestal al voor het tiende jaar. Maar bij
allebei de groepen wordt de besnijdenis gezien als een opname in de Islam. Ook op Java is er weer een ander ritueel rond de besnijdenis, maar ook hier staat de
jongen en niet het meisje op de voorgrond. Voordat de voorbereidingen beginnen wordt de jongen naar de graftombe van zijn voorouders gebracht, hier worden
bloemen en wierrook geofferd en er wordt gebeden. Hierna wordt er voor het huis een soort van zuilengang gemaakt, ook wordt er een kleine kamer klaargemaakt
voor de operatie. In of voor de kamer worden verschillende schotels met eten en andere dingen geofferd. De festiviteiten kunnen zowel voor als na de operatie
plaatsvinden, en niet zoals in Mekka of Noord Afrika ervoor.

Enkele dagen voor en na de operatie mag de jongen niet spreken, ook mag hij geen warm eten en mag hij geen dingen doen waarbij hij gewond kan raken. Voordat
de operatie plaatsvindt worden er tegen de jongen veel spreuken en gebeden gezegd. Hierna wordt hij op de schoot van een oudere man geplaatst, deze man heeft
meestal al vele kinderen die besneden zijn, dit moet een goede invloed op de jongen zelf hebben en zijn toekomstige huwelijk en vruchtbaarheid.

Atcheh

Op een ander eiland in de Indische Archipel, Atcheh, worden de jongens meestal op hun negende of tiende jaar besneden.Dit gebeurt meteen als ze klaar zijn met
hun studie van de Koran, dus net als op Java betekent ook op Atcheh dat zodra je besneden bent, dan ben je Moslim.

Bij de operatie op Atcheh is meestal wel sprake van een complete besnijdenis, in sommige delen van Java is er echter vaak alleen sprake van een incisie, er wordt
slechts een klein stukje van de voorhuid verwijderd.

Op Atcheh, in tegenstelling tot op Java, moet de jongen zelf de operatie betalen. Ook gaat de ceremonie gewoonlijk niet gepaard met festiviteiten. Wel bezoekt de
jongen een heilige graftombe, na de besnijdenis, hier wast hij zijn hoofd en offert hij een religieuze maaktijd.

In de gehele Indische Archipel kwam, net als bij de Arabiers, besnijdenis al voor de komst van de Islam voor. Het enige wat de Islam dus voor besnijdenis heeft
gedaan is er een betekenis aan geven.

Nawoord

De uitvoering van het onderzoek is vrij goed verlopen, wel was het moeilijk om te doen.

Dit is zo omdat er moeilijk informatie te vinden is over besnijdenis bij de Islam, maar de informatie die gevonden is, is hele goede.

Het doen van het onderzoek was heel leerzaam, aangezien er nog weinig over het onderwerp bekend was.

Jammer is wel dat er bijna geen informatie te vinden was over besnijdenis bij vrouwen.

Wel is uit het onderzoek een onverwachte conclusie gekomen, besnijdenis is niet zozeer iets van de Islam, maar het is iets dat is aangenomen door de Islam.

Literatuurlijst

Snouck Hurgronje, Verspreide geschriften

Snouck Hurgronje, Mekka

Lane, Manners and customs of the modern Egyptians

De Islamitische encyclopedie in de Gemeente Bibliotheek Rotterdam
Terug Stuur je eigen verslag op Opnieuw zoeken