Print dit verslag
    Stuur door naar vriend(in)
Info verslag
Verslagtype: Samenvattingen door scholieren
Maker: Bekend
Taal: Nederlands
Vak: Scheikunde
Opleiding: n.v.t.
Leerjaar: Alle leerjaren
Commentaar:
Aantal keer bekeken: 1107
Scheikunde

Scheikunde

Atoomnummer = aantal protonen = aantal elektronen
atoomsoort covalentie
H,F,Cl,Br,I 1
O,S 2
N,P 3
C,Si 4
Massagetal = aantal protonen + aantal neutronen

formule naam formule naam
zilverion Ag + ijzer(||)ion Fe 2+
nikkelion Ni 2+ ijzer(|||)ion Fe 3+
zinkion Zn 2+ tin(||)ion Sn 2+
chroomion Cr 3+ tin(|V)ion Sn 4+
koper(|)ion Cu + lood(||)ion Pb 2+
koper(||)ion Cu 2+ lood(|V)ion Pb 4+
kwik(|)ion Hg + ammoniumion NH4 +
kwik(||)ion Hg 2+

formule naam formule naam
hydride-ion H - waterstofcarbonaation HCO3 -
fluoride-ion F - waterstofsulfaation HSO4 -
chloride-ion Cl - oxide-ion O 2-
bromide-ion Br - sulfide-ion S 2-
jodide-ion I - sulfietion SO3 2-
hydroxide-ion OH - sulfaation SO4 2-
nitrietion NO2 - carbonaation CO3 2-
nitraation NO3 - oxalaation C2O4 2-
chloraation ClO3 - fosfaation PO4 3-
acetaation CH3COO - silicaation SiO3 2-
groep lading ion
1 1+
2 2+
13 3+
15 3-
16 2-
17 1-

Vanderwaalsbinding binding tussen moleculen ; zwaarder  sterker ; hoger kookpunt
Waterstofbrug binding tussen OH-groepen of NH-groepen naast vanderwaalsbinding
Emulsie mengsels van vloeistoffen. Druppeltjes van de ene vloeistof zweven in de andere.
Suspensie mengsels van vaste stof en vloeistof. Kleine deeltjes vaste stof zweven in vloeistof.
Schuim mengsels van gas en vloeistof. Belletjes van het gas zweven in de vloeistof.
Nevel mengsels van gas en een vloeistof. Kleine druppels vloeistof zweven in een gas.
Rook mengsels van een vaste stof en een gas. Kleine deeltjes vaste stof zweven in een gas.
Significante cijfers vermenigvuldigen of delen, evenveel als het kleinste aantal sign. cijfers.
Optellen of aftrekken, uitkomst heeft net zoveel decimalen als het kleinste aantal decimalen.
Index geeft aantal atomen weer co๋ffici๋nt geeft aantal moleculen weer
Molariteit aantal mol per liter (M(olaire))
Percentage per honderd ; promillage per duizend ; Ppm per miljoen
MAC-waarde maximaal aanvaadbare concentratie ADI- aanvaadbare dagelijkse inname
Kristalwater gebonden aan water ; zouthydraten bevatten water
Exotherm proces komt energie (warmte) vrij ; endotherm proces is energie (warmte) nodig
Reactiesnelheid uitgedrukt in mol per liter per seconde ; afhankelijk van:
- soort stof
- verdelingsgraad beginstoffen
- concentraties beginstoffen
- temperatuur reactiemengsel
- hulpstof katalysator genaamd
Zure oplossing pH<7 ; basische oplossing pH>7 ; neutrale oplossing pH=7
Een zuur kan H+ afstaan ; alle basische oplossingen bevatten OH- en kunnen H+ opnemen
pH = -log[H+] ; [H+]=10^-pH
pOH = -log[OH-] ; [OH-]=10-OH
pH + pOH =14,00
Een oxidator OX neemt elektronen op ; een reductor RED staat elektronen af
de sterkste OX staat bovenaan de lijst en de sterkste RED staat onderaan de lijst
een OX reageert alleen met een RED als de OX in tabel 48 hoger staat dan de RED
Batterij in de halfcel met de sterkst RED bevindt zich de negatieve elektrode; in de halfcel met de sterkste OX bevindt zich de positieve elektrode ; elektronen stromen van – naar +
Metalen hebben een aantal gemeenschappelijke eigenschappen:
- ze hebben hoge smeltpunten (behalve kwik)
- ze geleiden elektrische stroom
- ze lossen niet op in allerlei oplosmiddelen
- ze zijn gemakkelijk te vervormen
- ze mengen in gesmolten toestant, dat levert een legering op
Alkaan CnH2n+2 ; Alkeen CnH2n
Methaan CH4 Butaan C4H10
Ethaan C2H6 Pentaan C5H12
Propaan C3H8 Hexaan C6H14
Zuurgroep H-O-‘C ; Olgroep ‘O-H ; Estergroep -C-O-C (links zuur, rechts ol)
“O “O
Algemene structuurformule vet -C – O – C – R
| “O
-C – O – C – R
| “O
-C – O – C – R
“O
Thermoplasten worden vloeibaar bij verwarming.
Thermoharders blijven hard bij verwarming.
Eiwitten zijn natuurlijke polymeren, opgebouwd uit de monomeren aminozuren. De karakteristieke groep is de peptidebinding H O
-‘N-“C-
Koolydraten (sachariden) bevatten uitsluitend C, H en O atomen
Broeikasgassen zijn o.a.:
- Koolstofdioxide
- Methaan
- Ozon
- CFK-gassen
- Distikstofoxide
Terug Stuur je eigen verslag op Opnieuw zoeken